BMWB/SBGE - Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer
HOME > Wie zijn wij? > Transparantie

Wie zijn wij?
E. Transparantie

In overeenstemming met de bepalingen van het "Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen van 16 mei 2019", vindt u op deze pagina de inventarissen zoals bedoeld in artikel 6§1.

  • Een inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het jaar 2019 met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de subsidie en het bedrag van de subsidie: Nihil;
  • Een inventaris van de studies die in de loop van het jaar 2019 werden verricht voor rekening van de bestuurlijke overheid, voor zover ze werden verricht door een externe partner. De inventaris vermeldt voor elke studie de identiteit van de auteur, dat wil zeggen de naam van de rechtspersoon of natuurlijke persoon aan wie de studie werd toevertrouwd, evenals de kostprijs van de studie. Er werd geen studie gemaakt in 2019;
  • Een inventaris van de overheidsopdrachten die in de loop van het jaar 2019 werden gesloten, met vermelding van de opdrachtnemer en van het vastgelegde bedrag.

Alle informatie over de oproep tot kandidaatstelling en de wervingsvoorwaarden zijn te vinden op de "jobs" pagina van de site.

Alle informatie over de bevoegdheden, functioneren en organisatie kunnen organisatie kunnen hier worden geraadpleegd.

 

 
 

 

 

SBGE BMWB NL

© 2020 SBGE BMWB - All Rights Reserved - Site map - Wettelijke vermeldingen

SBGE BMWB NL